موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داد اندیش (ردا)

مدیریت دفاتر حقوقی سازمانها و شرکتها

مدیریت دفاتر حقوقی سازمانها و شرکتها

امروزه امور حقوقی در هر سازمان و شرکتی دارای مجموعه ای از فعالیتهای تخصصی است که همواره نیازمند بهره گیری از وکلای مجرب و کارشناسان حقوقی در رشته های مختلف است، به نحوی که هر سازمانی جهت مدیریت بهینه امور خود در کلیه موضوعات و برای پیشگیری از انواع خسارات احتمالی و مشکلات حقوقی، ناگزیر به استفاده از تخصصهای مختلف حقوقی است. از طرف دیگر، دانش امروزین مدیریت، هرگونه توسعه سازمانی و بهره ورسازی آن را در گرو چابکی و چالاکی تشکیلات دانسته و سنگینی بار تشکیلات را یکی از موانع جدی در مدیریت حرفه ای می شناسد. بنابر این، یکی از روشهای بسیار مهم و ضروری که امروزه برای توسعه سازمانها پیشنهاد می شود، برون سپاری و خرید خدمات است. در این صورت، هر سازمانی می تواند با تمرکز بر اهداف و توسعه برنامه های اصلی خود، مجموعه عظیمی از واحدهای تخصصی را نیز بطور همزمان و بدون نیاز به توسعه تشکیلات، در اختیار داشته باشد.

موسسه حقوقی ردا به استناد ماده ۲ اساسنامه خود و با آگاهی از این امر مهم و با در اختیار داشتن مجموعه توانمندی از وکلاء و کارشناسان حقوقی در رشته های مختلف، آمادگی دارد با قبول مسئولیت کلیه امور حقوقی سازمانها و شرکتها، اعم از دولتی و غیر دولتی، آنها را در نیل به اهداف سازمانی خود یاری نماید. خدمات حقوقی این موسسه در قالب قرارداد مدیریت پیمانی شامل فعالیتهای زیر میباشد:

 1. تدوین و مستند سازی فرایندهای مربوط به مجموعه فعالیتهای حقوقی کارفرما و تنظیم مناسبات سازمانی میان دفتر حقوقی و سایر واحدهای تابعه کارفرما
 2. ساماندهی و مرتب سازی مجموعه سوابق و پرونده های حقوقی کارفرما مطابق با استانداردهای مربوط به مدیریت اسناد حقوقی
 3. پیگیری و اقدام در مورد پرونده های قضائی و طرح دعوا و دفاع از کارفرما در مراجع قضائی با استفاده از وکلای مجرب
 4. بررسی و اظهار نظر حقوقی در مورد پیش نویس قراردادها (اعم از داخلی و خارجی) ، دستورالعمل ها و آئین نامه های کارفرما
 5. نظارت حقوقی و عنداللزوم مشارکت کارشناسی در فرایند معاملات کارفرما
 6. بررسی و پاسخگویی به کلیه استعلامات حقوقی و قانونی واحدهای تابعه کارفرما
 7. مستندسازی اموال غیرمنقول ونیز تملک اراضی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی 
 8. نمایندگی حقوقی کارفرما در مراجع مختلف قانونی و اداری بنا به مورد و حسب ابلاغ کارفرما
 9. انجام کلیه امور ثبتی کارفرما (اعم از اسناد رسمی، ثبت و …)
 10. دفاع از حقوق، منافع و عملکرد کارفرما در پرونده های بیمه، مالیات، عوارض، امور کار و کارگری و …
 11. سازماندهی، برنامه ریزی و تدوین فرایندهای لازم جهت وصول مطالبات کارفرما و کاهش مطالبات انباشته
 12. نظارت و ساماندهی امور حقوقی مربوط به واحدها، مناطق و نواحی تابعه کارفرما با رویکرد ارتقاء کارائی و بهسازی امور حقوقی
 13. شرکت در کلیه ی جلسات و کمیسیونها جهت اظهار نظر حقوقی، بنابه دعوت یا دستور
 14. تهیه و تنظیم و نیز اظهار نظر حقوقی در مورد پیش نویس لوایح و طرحهای قانونی مرتبط با کارفرما
 15. تهیه و تدوین پیشنویس آئین ناه ها و دستورالعملهای مورد نیاز کارفرما و تنقیح و نشر مجموعه مقررات آنها
 16. انجام سایر امورحقوقی محوله از سوی کارفرما و ارائه مشورت حقوقی به وی درکلیه زمینه ها

تملک اراضی

وصول مطالبات

وکالت

مستندسازی اموال

پیمایش به بالا