موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داد اندیش (ردا)

مستند سازی اموال غیر منقول

مستند سازی اموال غیر منقول

مستندسازی اموال غیر منقول، یعنی تثبیت رسمی و تحکیم قانونی اصل مالکیت و سایر حقوق مالکانه نسبت به اراضی و املاکی که متعلق به شخص است. همچنین رفع تعارض و نیز تدارک اسناد مثبته بابت هر نوع حقوق مالکانه.

مستندسازی اموال غیرمنقول، از امور مهم حقوقی است که انجام آن در دستگاهها و شرکتهای دولتی دارای الزامات قانونی است. مستندسازی اموال غیرمنقول برای حفظ دارائی های سرمایه ای، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، بویژه اینکه تغییر و تحولات قانونی در زمینه اراضی و املاک و نیز رشد فزاینده ارزش اقتصادی زمین و ملک، ارزش و اهمیت مستندسازی را صدچندان کرده است. الزامات قانونی مستندسازی اموال غیرمنقول  سازمانها و شرکتهای دولتی به تفصیل در ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه ها و شیوه نامه های اجرائی آن آمده است.

خدمات حقوقی که در فرایند مستندسازی اموال غیرمنقول انجام میپذیرد، اختصاراً به شرح ذیل می باشد:

 1. انجام استعلامات ثبتی و تحقیقات میدانی جهت احراز وضعیت حقوقی اراضی موضوع مستندسازی (به ویژه از نظر مالکیت، نوع کاربری و تصرفات فعلی )
 2. تهیه و تنظیم دعوتنامه، اخطاریه و متن آگهی های لازم و ابلاغ به اشخاص جهت رفع تعارضات احتمالی
 3. بررسی و ارزیابی اسناد و مدارک معارضین و مدعیان مالکیت و تعیین نحوه رفع تعارضات و دعاوی احتمالی 
 4.  مذاکره و تنظیم اسناد و توافقنامه های لازم با مالکین سابق یا معارضین جهت سیر مراحل مستندسازی
 5. تشکیل پرونده های اختصاصی در مورد هریک از اراضی و املاک دولتی و اراضی ملی و منابع طبیعی به منظور  تملک و مستندسازی 
 6. شناسایی، تعیین و اعزام کارشناس یا هیأت کارشناسی جهت مساحی، تنظیم صورت وضعیتهای مربوط به هر ملک (اعم از عرصه ، اعیان ، اشجار، زراعت و ) به منظور ثبت مشخصات دقیق ملک و مستند سازی محتویات پرونده ها
 7. تهیه صورت مجالس تفکیکی جهت هریک از اراضی و املاک
 8. آماده سازی پرونده جهت حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات ثبت رسمی انتقال اسناد
 9. انجام کلیه اقدامات حقوقی و اداری لازم جهت مستندسازی اراضی ملی، دولتی، موقوفه و منابع طبیعی تصرف شده توسط سازمانها و دستگاههای دولتی، مطابق با شرایط، ضوابط و قوانین و مقررات مربوط به هریک از آنها
 10. دفاع حقوقی و قضائی از اقدامات مستندسازی در مراجع قضائی و قانونی و نیز طرح دعاوی در محاکم و سایر مراجع قانونی علیه هر شخص حقیقی و حقوقی به منظور پیشبرد برنامه مستندسازی
 11. تعامل با ادارات، سازمانها و مقامات محلی و ارتباط با مراجع رسمی و قضائی به نمایندگی از دستگاه/ شرکت
 12.  هماهنگی و تعامل با اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارائی، کمیسیون مستندسازی ریاست جمهوری و کمیسیون مواد ۳۱ و۳۲ جهت ثبت نهایی مستندسازی و تحویل مدارک و مستندات آنها به کارفرما

موسسه حقوقی ردا با کمال افتخار و به استناد ماده ۲ اساسنامه خود، آمادگی دارد با بهره گیری از نیروی انسانی مجرب و شیوه های تخصصی مناسب و با استفاده از فرمها و نرم افزارهای ویژه، مسئولیت مستندسازی اموال غیرمنقول سازمانها و شرکتهای مختلف دولتی و نهادهای عمومی را بر عهده بگیرد.

چهارده تکلیف قانونی دولت که در ارتباط با مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی باید به اجراء گذارده شوند. 

تبصره 7 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر نموده است:

عدم اجرای این قانون توسط هریک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب میشود.

ردیفموضوعشماره تبصرهدستگاه مسئول اجراء
1دریافت اسناد مالکیت اراضی، املاک و ابنیه متعلق به دولت و درج نام دولت در اسناد مالکیتمتن ماده 69معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری کلیه دستگاههای اجرائی 
2تعیین دستگاه بهرهبردار در مورد اراضی و املاک دولت و درج نام آنها در اسناد مالکیت متن ماده 69معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری کلیه دستگاههای اجرائی
3انتقال کلیه اسناد و مدارک مالکیت اراضی و املاک دولت به وزارت اقتصاد و دارائی متن ماده 69وزارت اقتصاد و دارائی با همکاری کلیه دستگاههای اجرائی
4شناسائی و ساماندهی ساختمانهای مازاد دستگاههامتن ماده 69معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری کلیه دستگاههای اجرائی
5اولویت استفاده از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی در اجرای طرحهای عمومی و عمرانی تبصره 1وزارت اقتصاد و دارائی با همکاری کلیه دستگاههای اجرائی
6لزوم اخذ مجوز از هیأت دولت جهت فروش و واگذاری املاک دولتی در اختیار شرکتهای دولتیتبصره 2وزارت اقتصاد و دارائی با همکاری کلیه دستگاههای اجرائی
7لزوم تنظیم اسناد اموال غیرمنقول طرحهای عمرانی موضوع ماده 113 قانون محاسبات عمومی کشورتبصره 3وزارت اقتصاد و دارائی با همکاری کلیه دستگاههای اجرائی
8صدور سند به نام دولت با تعیین بهرهبردار در مورد عرصه و اعیان املاک و اراضی وقفی دولتتبصره 4معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری کلیه دستگاههای اجرائی
9استرداد اراضی و املاک دولتی واگذار شده به نهادهای عمومی و خیریه که نیاز آنها رفع شده است.تبصره 5کلیه دستگاههای اجرائی
10اولویت استفاده دستگاهها از املاک و اراضی در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانیتبصره 6سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، وزارت اقتصاد و دارائی و کلیه دستگاههای اجرائی
11لزوم ارائه مستمر فهرست اموال غیرمنقول در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به دولتتبصره 6سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی
12ساماندهی و حل و فصل نهائی دعاوی و اختلافات ناشی از تصرف اراضی و املاک دستگاههای دولتی که توسط نهادها و نیروهای مسلح در شرایط خاص اوائل انقلاب و زمان جنگ تصرف شدهاند.تبصره 8معاونتهای حقوقی و برنامه ریزی ریاست جمهوری با همکاری وزارت اقتصاد و دستگاههای طرف اختلاف
13لزوم صدور اسناد رسمی مالکیت بابت اراضی و املاک دولت و ابطال اسناد قبلی وفق مقررات مندرج در ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتتبصره 9سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
14لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت با استفاده از تجهیزات رایانهایتبصره 10وزارت امور اقتصادی و دارائی

تملک اراضی

وصول مطالبات

وکالت

پژوهش حقوقی

پیمایش به بالا