موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داد اندیش (ردا)

طرح خدمات حقوقی با پوشش گروهی

طرح خدمات حقوقی با پوشش گروهی

قابل توجه سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی

در راستای توسعۀ خدمات حقوقی برای کلیۀ گروهها و طبقات اجتماعی و نیز در جهت بهره مند سازی تمام آحاد جامعه از مشاوره و خدمات حقوقی مطمئن، در قالب حمایت حقوقی از کارکنان یا به عنوان بخشی از بسته خدمات رفاهی کارکنان و جمعیت تحت پوشش سازمانها، نهادها و شرکتهای مختلف (اعم از دولتی و غیر دولتی) طرح خدمات حقوقی فراگیر برای اولین بار در کشور به اجراء گذارده می شود.

مؤسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داد اندیش (ردا) با تکیه بر دستاوردهای مطالعاتی و تجارب حرفهای خود، آمادگی و افتخار یافته است با برنامهریزی و سازماندهی مجموعه توانائیهای سختافزاری و نرمافزاری خود، گامی نو به جلو بگذارد و برای اولین بار در کشور، نظام سامانیافتهای را برای ارائه خدمات حقوقی با پوشش فراگیر، طراحی و اجراء نماید. طرح اشتراک خدمات حقوقی که با تبعیت از اصول و قواعد علمی شناخته شده در دو رشته حقوق و مدیریت، ترتیب یافته است، قادر خواهد بود سازمان توانمندی را برای استقرار یک نظام بزرگ خدمات رسانی حقوقی در کشور فراهم سازد.

به موجب این طرح، برخورداری کلیۀ کارکنان و جمعیت تحت پوشش سازمانها، دستگاهها و شرکتها از انواع خدمات حقوقی (اعم از مشاوره ، وکالت و سایر خدمات حقوقی مانند تنظیم لوایح و دادخواست، قرارداد و …) به طور فراگیر و همراه با انواع تخفیفات و تسهیلات ویژه امکان پذیر گردیده و افراد با برخورداری از اشتراک خدمات حقوقی این مؤسسه، می توانند از خدمات مشاوره ای و وکالت، با شرایط منطقی و مطمئن بهره مند گردند. این طرح به سازمانها، دستگاهها و شرکتهای مختلف (اعم از دولتی و غیر دولتی) این امکان را می دهد که یکی از ضروری ترین و مهمترین نیازهای جاری کارکنان و جمعیت تحت پوشش خود را به نحو مطلوبی تأمین نمایند. 

خدمات حقوقی قابل ارائه در این طرح، شامل موارد ذیل است:

  • مشاوره حقوقی
  • تنظیم اظهارنامه های رسمی
  • تنظیم انواع شکایت کیفری
  • تنظيم انواع دادخواست (بدوی، تجدیدنظر، واخواهی، فرجامخواهی، دعوای تقابل، اعاده دادرسی، ورود و اعتراض ثالث و …) در انواع دعاوی مالی و غیر مالی
  • تنظیم انواع لوایح دفاعی
  • تنظیم انواع متون و اسنادحقوقی (مانند صورتجلسات، استشهادیه، اقرارنامه، تعهدنامه، وصیتنامه و … )
  • تنظیم انواع قرارداد؛ اعم از تجاری، پیمانکاری، مشارکت، استخدامی، خرید و فروش کالا و خدمات و …
  • وکالت درانواع دعاوی (اعم ازحقوقی و کیفری ، مالی و غیر مالی)
  • وکالت مدنی(کاری) در موضوعات مختلف (از قبیل امور ثبتی، بیمه، مالیات، شهرداری، امور بانکی و ….)
  • تهیه گزارش از پرونده های قضائی

تعداد و دفعات ارائه هریک از خدمات فوق برای هریک از مشترکین و میزان تخفیفات مربوط به آنها حسب مورد، تابع قراردادی است که میان مؤسسه و سازمان طرف قرارداد منعقد میشود. حجم این خدمات و میزان تخفیفات آن، متناسب با ارزش مالی قرارداد و بر اساس هزینه اشتراک افراد که در دو سطح عادی و ویژه تعریف شده است، تعیین میگردد. در این طرح، هریک از مشترکین دارای شناسه اشتراک گردیده و خدمات حقوقی ارائه شده به ایشان نیز در کارتابل ایشان منعکس و گزارش می گردد.

تملک اراضی

وصول مطالبات

آموزش حقوق

مستندسازی اموال

پیمایش به بالا